3
marec

Popolni odklop TENERIFE

Organizira: Lili studio
114 ogledov

Tokrat gremo na Tenerife, na čudovit vulkanski otok, obdan z Atlantskim oceanom. Povezovali se bomo z elementi in esencami, ki so prisotni na otoku. Velika inspiracija so predvsem zemlja, ogenj, voda, zrak, svoboda, pogum, eter, ter večna pomlad. Otok nam ponuja ogromno doživetij, čudovite plaže, vulkan, naravne lepote, eksotične rastline, obisk želv, kitov in delfinov in še ostala presenečenja. Spoznavali bomo svet meditacije, prehajali v globoke subtilne nivoje, postopoma doživljali reset uma in aktivirali svojo Prano/Energijo. Prišli bomo v stik z življensko esenco in kalibrirali telo. Tedenski odklop bo od nas zahteval notranje preboje, na koncu prinesel čisto in pretočno telo, jasne misli, in kvalitetno visoko vibracijo. Tehnike in obujena znanja, bomo lahko prenesli v naš vsakdanji življenski ritem, ko se vrnemo domov. Elementi prisotni na vulkanskem otoku, nas bodo podpirali na vseh nivojih in z vseh strani. Popolni odklop bo butične in intimne narave, povezali se bomo v skupini do 12 ljudi. Odklop je zasnovan tako, da bo v enem tednu tudi prosti čas za integracijo in počitek. 

Komu je odklop namenjen?

Popolni odklop je namenjem vsem tistim, ki ste se pripravljeni odpreti čutenju univerzalne ljubezni. Predznanje ni potrebno, saj bo to edinstvena izkušnja prav za vse, ki želite doživeti popolni mentalni, telesni in energijski reset! Srečali se bomo s tradicionalnimi in starodavnimi znanji, ki so zapisani globoko v nas. Poudarek bo na energetski plasti telesa, odkrivanju in čutenju radosti, ljubezni, veselja in sočutja. Ko spoznavamo svojo dušo se srečamo s seboj in z vprašanjem, kdo sem in kaj je moj namen? Morda odgovor najdeš prav na tem popolnem odklopu. Namenjem pa je tudi vsem tistim, ki potrebujete odmik iz svojega okolja, se ponovno prebuditi, prepustiti in začutiti.

Nastanitev

Nastanjeni bomo v Finca »Las Serenitas«, posestvo je v rustikalnem stilu, zgrajeno v tradicionalnem podeželeskem kanarskem slogu, na sončnem jugozahodu Tenerif. Hiše imajo do 6 spalnic v katerih bomo nastanjeni po 2 osebi skupaj. Tukaj se boste lahko sprostili med čudovitimi palmami, bananovci, kaktusi in drugimi redkimi eksotičnimi rastlinami. Daleč stran od hrupnega prometa in turističnih poti, obdani z mirom, tišino in ptičjim petjem. Uživali bomo v naravi s pogledom na Atlantski ocean in veličastno goro Teide. 

Hrana 

Kot vedno se trudiva, da uživamo v lokalni in odlični veganski hrani, tako, da na tokratnem odklopu ne bo nič drugače. Obroki bodo lahko prebavljivi in primerni naravi dela. 

Kaj potrebuješ?

Velik kovček dobre volje in poterpežljivosti, predanost do dela v skupini in globoka želja po celostnem odklopu.Joga podlogo, poletna lahka oblačila, tudi kakšen toplejši kos (preveri vremenske razmere), pohodna obutev, flaško za vodo in zvezek za pisanje.

Prijave že potekajo, število mest na delavnici je omejeno zato pohitite s prijavo.

Kdaj? 

Pričetek  3.3.2023 

Zaključek 10.3.2023 

CENA: 1690 EUR

Enotedenski program vključuje:

Nastanitev, letalska karta, hrana, voden celoten program, karta za ogled kitov in delfinov, prevoz po otoku (od letališča do nastanitve, ter izlet).

V ceno ni vključen prevoz do letelišča v Milanu, ta je v vaši lastni organizaciji.

CENA: 1480 EUR za tiste, ki boste leteli iz drugih letališč oz., si boste letalsko karto kupili sami.

Obvezna rezervacija z nakazilom polovičnega zneska, podatke o nakazilo prejmete ob prijavi. Drugi del nakazila poravnate najkasneje 14 dni pred odhodom. Ob plačilu v enkratnem zneseku dobite 10% popusta. Za lažjo organizacijo popolnega odklopa (rezervacija letalskih kart in nastanitve), nam vašo udeležebo sporočite najkasneje do 3.1.2023, kasneje je letalska karta v vaši režiji. V primeru odpovedi ne vračamo denarja, lahko pa svoje mesto predate naprej. Če bo odklop odpovedan iz naše strani, se vam denar v celotnem znesku povrne.

Prijave in informacije na email ziga.miklavc@gmail.com in liligavrilovic@gmail.com

Kdo bo vodil delavnico?

Lili Gavrilović https://lililili.si/

Lili Gavrilović je izkušena terapevtka, ki je zadnjih 20 let izpopolnjevala svoje znanje o Aryuvedi, Jumeiho masaži, Tuina masaži, tradicionalni kitajski masaži, refleksoterapiji, dihanju in jogi. Je pionirka dearmouringa in transformativnih tehnik v Sloveniji. To delo še vedno raziskuje, saj združuje terapevtske modalitete telesa, duha in energije. Med raziskovanjem je šla skozi številne plasti zdravljenja, s tem pa je pridobila močno sposobnost, da drži prostor za transformacije, ki se dogajajo na individualni in skupinski ravni njenega dela. Je ustanoviteljica Lili studia, ki je kolektiv pogumnih ljudi, ki so svoja življenja posvetili temu, da v življenja ljudi prinašajo zdravljenje in transformacijo.

Deluje na več ravneh, vedno z ljubečo, neobsojajočo prisotnostjo. Je kreativni vodja delavnic Lili studia, ki so intuitivne, močne delavnice, kjer se lahko posamezniki ponovno povežejo s svojim bistvom in popolnoma iskreno notranjo lepoto. Deluje iz globoke ljubezni in empatije in ljudi ne uči le, kako negovati svoje bistvo, ampak kako vzbuditi transformacije v drugih in svet ter druge ljudi doživljati iz prostora iskrene empatije. Trenutno vse več časa namenja delu z božansko prisotnostjo in raziskovanju duhovnih potovanj, ki imajo globalni vpliv. Predvsem pa je ustvarjalna in vesela oseba, ki ljudem okoli sebe vsak dan dokazuje, da živi svojo resnico.

Žiga Miklavc https://hvalanarava.wordpress.com/

Žiga z zdravilno glasbo omogoča ljudem, da ponovno prebudijo radost, pogum, vero in upanje v vseh svojih celicah. S svojo esenco v prostor prinaša mir in srečo. S čistilnimi akcijami voda okoli sveta, ozavešča in povezuje nezavedni skriti del nas, z realnostjo, ki je pred našimi očmi.

Vodi ognjene kroge, ki so namenjeni kvalitetnemu druženju, povezovanju, čaščenju, pogovoru, petju in plesu. Piše inspirativno poučne zen zgodbe, za male in velike otroke. Organizira ekspedicije v naravo (Pristine Journey), kjer predaja ljudem, kako sodelovati z naravo, se od nje učiti in jo spoštovati.

Večletne šamanske izkušnje, ki jih je pridobil z delom z domorodci iz Amazonije, ter zdravilnimi rastlinami, so ga naučile držati varen prostor za raziskovanje dušnih globin in popotovanj v neznano. Trenutno vse več časa namenja delu z božansko prisotnostjo in raziskovanju duhovnih popotovanj, ki imajo globalni vpliv. Prosti čas najraje preživlja v naravi v viseči mreži sam, z Lili ali prijatelji, kar mu daje navdihe za nove pustolovščine.

 ENGLISH

This time we're going to Tenerife, a beautiful volcanic island surrounded by the Atlantic Ocean. We will connect with the elements and essences present on the island. The great inspirations are mainly earth, fire, water, air, freedom, courage, ether, and eternal spring. The island offers us a wealth of experiences, beautiful beaches, a volcano, natural beauty, exotic plants, a visit to turtles, whales and dolphins, and other surprises. We will learn about the world of meditation, move into deep subtle levels, gradually experience a mind reset, and activate our Prana/Energy. We will get in touch with the life essence and calibrate the body. The weekly unplugging will require inner breakthroughs from us, ultimately bringing a clean and flowing body, clear thoughts, and high-quality vibration. We will be able to transfer the techniques and knowledge we have learned into our daily routine when we return home. The elements present on the volcanic island will support us on all levels and from all sides. The complete disconnection will be of a boutique and intimate nature, we will connect in groups of up to 12 people. The retreat is designed so that there will be free time for integration and rest during the week. 

Who is the retreat for?

The Complete Unplugging is for those who are ready to open themselves to the feeling of universal love. No prior knowledge is necessary, as this will be a unique experience for all who want to experience a complete mental, physical and energetic reset! We will encounter traditional and ancient knowledge that is embedded deep within us. The focus will be on the energetic layer of the body, discovering and feeling joy, love, joy, and compassion. As we come to know our soul, we encounter ourselves and the question, who am I, and what is my purpose? Perhaps you will find the answer right here on this total disconnection. It is also for all those who need to step away from their environment, reawaken, surrender, and feel.

Accommodation

We will be staying at Finca "Las Serenitas", a rustic-style estate built in traditional rural Canarian style, in the sunny southwest of Tenerife. The houses have up to 6 bedrooms in which we will be accommodated 2 people together. Here you will be able to relax amongst beautiful palm trees, banana trees, cactuses, and other rare exotic plants. Away from the noisy traffic and tourist routes, surrounded by peace, quiet, and birdsong. We will enjoy nature overlooking the Atlantic Ocean and the magnificent Mount Teide. 

Food

As always, we try to enjoy local and delicious vegan food, so this trip will be no different. Meals will be easy to digest and appropriate to the nature of the work. 

What do you need?

A big suitcase of goodwill and patience, a commitment to working as a team, and a deep desire to disconnect holistically. A yoga mat, light summer clothes, including some warmer items (check weather conditions), walking shoes, a water bottle, and a notebook to write in.

Registrations are now open and places are limited so hurry up and register.

When? 

Starting 3.3.2023 

Closing 10.3.2023 

PRICE 1690 EUR

The one-week program includes:

Accommodation, plane ticket, meals, full guided program, whale and dolphin watching pass, island transfers (from airport to accommodation, and excursion).

The price does not include the transfer to the airport in Milan, which is organized by you.

PRICE 1480 € for those flying from other airports or if you buy your own ticket.

Booking is required with a deposit of half the amount, details of the deposit will be given to you at check-in. The second part of the deposit is due no later than 14 days before departure. If you pay in one lump sum, you get a 10% discount. For the easier organization of this retreat (booking of plane tickets and accommodation), please let us know your participation by 3.1.2023 at the latest, after that the plane ticket is your responsibility. In case of cancellation, no refund will be given, but you can pass on your place. If the cancellation is canceled by us, you will receive a full refund.

For registration and information please contact ziga.miklavc@gmail.com and liligavrilovic@gmail.com

Who will lead the workshop?

Lili Gavrilović https://lililili.si/

Lili Gavrilović is an experienced therapist who has spent the last 20 years refining her knowledge of Ayurveda, Jumei Massage, Tuina Massage, Traditional Chinese Massage, Reflexology, Breathing, and Yoga. She is a pioneer of de-armoring and transformative techniques in Slovenia. She is still exploring this work, combining therapeutic modalities of body, mind, and energy. In the course of her research she has gone through many layers of healing, gaining a strong ability to hold space for the transformations that happen at the individual, and group levels of her work. She is the founder of Lili Studio, a collective of courageous people who have dedicated their lives to bringing healing and transformation into people's lives.

She works on many levels, always with a loving, non-judgmental presence. She is the creative director of the Lili Studio workshops, which are intuitive, powerful workshops, where individuals can reconnect with their essence and fully honest inner beauty. She works from a place of deep love and empathy, teaches people not only how to nurture their essence, but how to ignite transformations in others, and experiences the world and other people from a space of genuine empathy. She is currently spending more and more time working with the divine presence and exploring spiritual journeys that have a global impact. Above all, she is a creative and joyful person who proves to those around her every day that she is living her truth.

Žiga Miklavc https://hvalanarava.wordpress.com/

Through healing music, Žiga enables people to reawaken joy, courage, faith, and hope in all their cells. He brings peace and happiness into the room with his essence. With his water cleaning campaigns around the world, he raises awareness, and connects the unconscious hidden part of us, with the reality that is in front of our eyes.

It leads fire circles for quality socializing, connecting, worshipping, talking, singing, and dancing. He writes inspirational Zen stories, for young and adult children. He organizes Pristine Journey expeditions to nature, where he teaches people how to interact with nature, respect it, and learn from it.

His years of experience working with the indigenous people of the Amazon and with medicinal plants, have taught him to hold a safe space to explore the depths of the soul and journey into the unknown. He is now spending more and more time working with the divine presence and exploring spiritual journeys that have a global impact. He prefers to spend his free time in nature in a hammock alone, with Lili or friends, which gives him inspiration for new adventures.

DOGODEK JE ŽE PRETEKEL!

ORGANIZATOR

Dearmouring poseže v emotivno plast telesa in pomaga izluščiti in odpraviti vse čustvene blokade ali oklepe, ki smo si jih pridelali od rojstva naprej. Dearmouring močno vpliva na...


Dogodki organizatorja

Nalagam...